Obchodní podmínky

• Obecná ustanovení
• Vymezení pojmů
• Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách
• Předmět smlouvy
• Přechod vlastnického práva
• Dodací podmínky
• Náklady na dodání zboží
• Platební podmínky
• Cena a dodací lhůta
• Právo odstoupit od smlouvy
• Ochrana osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.minceazlato.cz (dále jen „minceazlato.cz“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále rovněž zákazník či spotřebitel). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v posledním znění).

 2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající, který je podnikatelským subjektem.

Prodávajícím je podnikatelský subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky. Identifikace prodávajícího: minceAzlato.cz s.r.o., IČ: 06688900, DIČ: CZ06688900, Pastviny 398, Mníšek, 46322, plátce DPH.

Zákazníkem minceazlato.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel (nebo jen „Spotřebitel“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení, které má pouze evidenční charakter a nelze považovat za akceptaci objednávky s důsledky uzavření Kupní smlouvy. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy a telefonního kontaktu pro potvrzení přijetí objednávky a další komunikace s kupujícím. Kupující má právo jím odeslanou objednávku odvolat (stornovat) oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@minceazlato.cz, a to do 1 hodiny po odeslání objednávky. Prodávající po ověření dostupnosti objednaného zboží zašle kupujícímu závazné potvrzení objednávky, doručením tohoto potvrzení kupujícímu je uzavřena Kupní smlouva (dále jen „okamžik uzavření Kupní smlouvy“).

Stanovení ceny - cena investičních mincí a slitků se mění dle pohybu cen na mezinárodních trzích cenných kovů. Prodávající může aktualizovat cenu těchto položek i několikrát v průběhu dne. U objednávek nad 30.000,- Kč může být vyžádána prodávajícím pltaba zálohovou platbou na účet prodávajícího.

V případech, kdy celková hodnota objednávky (příp. více nevyřízených jednotlivých objednávek jednoho kupujícího) je nižší nebo rovna 30.000,- Kč (bez dopravného a poštovného), je garantována cena platná v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Přesto si prodávající vyhrazuje právo revidovat garantovanou cenu v případě prudkého výkyvu cen drahých kovů na světových burzách. O této skutečnosti neprodleně bude prodávající informovat kupujícího a předloží mu novou cenovou nabídku v souladu s aktuálními cenami.

V případech, kdy celková hodnota objednávky (příp. více nevyřízených jednotlivých objednávek jednoho kupujícího) je vyšší než 30.000,- Kč (bez dopravného a poštovného) si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši 100% z celkové hodnoty objednaného zboží na účet prodávajícího. Cena bude přesně stanovena (fixace ceny drahého kovu dle kurzu), po připsání finanční zálohy na účet prodávajícího, s následným vyúčtováním přeplatku, nedoplatku. Pokud při průběhu objednávky kupujícího dojde k navýšení ceny drahého kovu, bude kupující prodávajícím kontaktován za účelem sdělení aktuální ceny. V případě souhlasu kupujícího bude objednávka realizována za aktuální cenu, v případě nesouhlasu kupujícího bude objednávka stornována a zaplacená záloha vrácena kupujícímu.

Dle charakteru objednávky je prodávající oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky. V případě odmítnutí kupujícím se objednávka považuje za neplatnou. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží. V případě nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace neprodleně zaslána kupujícímu. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě neúplného nebo chybného uvedení údajů o kupujícím. Dosud nevydané mince a medaile dodavatelů je možno si předem rezervovat. U uváděných údajů tohoto zboží, jako je popis, technické parametry a rovněž cena může dojít k jejich změně. Cena nevydaných mincí a medailí je předběžně stanovena na základě předpokládaných očekávaných cen mincí a medailí. Na objednané, dosud nevydané mince/medaile může být prodávajícím vyžadováno zaplacení zálohy ve výši 1.000,-Kč/1 ks každé zlaté, dosud nevydané mince/medaile. Záloha uhrazená za účelem závazné rezervace zlatých mincí/medailí, je nevratná a v případě uzavření Kupní smlouvy ohledně uvedených mincí/medailí, se započítá na kupní uvedeného zboží.

4. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v Kupní smlouvě. Uváděné obsahy kovů, velikosti, váhy a ostatní vlastnosti na minceazlato.cz jsou údaji vycházejícími z údajů České národní banky, České mincovny a.s., případně ostatních mincoven, bank a dodavatelů. Uváděná obrazová dokumentace je ilustrativní (v odstínu barev, velikosti apod.), popis zboží je však v souladu se skutečností. Všechny fotografie jsou chráněny autorským právem. U zlatých investičních slitků prodávající může dodat investiční slitky jiných vydavatelů, ale v uváděné kvalitě, hmotnosti a ryzosti. Uzavřením Kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená Kupní smlouva (objednávka kupujícího potvrzená prodávajícím) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě minceazlato.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách mincezlato.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených kupních cen, a to v případě změny cen na finančních trzích, změny směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při změnách cenových podmínek dodavatelů zboží a v obdobných případech.

5. Přechod vlastnického práva

Na kupujícího, přechází nebezpečí škody na zboží stejně tak jako vlastnické právo momentem jeho převzetí. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pokud při prohlídce zboží kupující při vynaložení odborné péče zjistí u dodaného zboží vady, je povinen bez zbytečného odkladu tyto vady uplatnit u prodávajícího, jinak práva z těchto vad nemohou být kupujícímu přiznána.

Kupující je povinen provést kontrolu dodaného zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě pozdější reklamace zboží (zejména v důsledku vad vzniklých při přepravě) se kupující vystavuje možnosti, kdy mu prodávající dokáže, že zboží bylo dodáno v souladu s Kupní smlouvou. Kupujícímu je tak doporučeno, aby po převzetí zboží provedl kontrolu jeho stavu, případně aby poškozenou zásilku nepřebíral. Pokud se i přes poškození zásilky rozhodne ji převzít, má možnost své výhrady ke stavu zásilky uvést do přepravního dokladu, ze kterého se bude vycházet při řešení případné reklamace. V případě, že se kupující rozhodne z důvodu poškození zásilky ji nepřevzít, měl by bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a domluvit se na náhradním dodání.

6. Dodací podmínky

Způsob předání zboží:

  • doporučeným nebo cenným psaním prostřednictvím České pošty, s.p. – při platbě bankovním převodem
  • doporučeným nebo cenným psaním s dobírkou prostřednictvím České pošty, s.p. – při platbě dobírkou
  • po domluvě Kupujícího s Prodávajícím je možné osobní předání v Praze nebo v Liberci, nebo na jiném dohodnutém místě
  • do zahraničí není zboží zasíláno.

Způsob dopravy a platby uvede kupující v objednávkovém formuláři.
O odeslání zásilky je kupující informován elektronicky prodávajícím.
Zboží je odesíláno z důvodu diskrétnosti a zajištění bezpečnosti příjemců jménem odesílatele: Petr Melíšek, Pastviny 398, Mníšek 463 31.

7. Náklady na dodání zboží

Poštovné je účtováno k tíži kupujícího ve výši 94-- Kč včetně DPH za jednu zásilku. Při platbě dobírkou se vždy účtuje dodatečný poplatek ve výši 55,- Kč

8. Platební podmínky

V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů na účet prodávajícího. Po marném uplynutí lhůty 15 dnů od okamžiku uzavření Kupní smlouvy může být objednávka prodávajícím bez náhrady zrušena.

V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty, pokud není dohodnuto jinak).

Pokud kupující stornuje svou objednávku po předání zboží přepravní firmě, má prodávající právo uplatnit po kupujícím úhradu nákladů spojených s odesláním zásilky, a to ve výši 300Kč za každou objednávku, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Kupující má povinnost uhradit tuto částku prodávajícímu do 15 dnů ode dne doručení vyčíslení nákladů, které prodávající zašle kupujícímu.

Faktura, kterou prodávající vystavil kupujícímu na základě kupní smlouvy, slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží prodávající může připočítat náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím, případně poplatku spojeným s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), a to v souladu s volbou kupujícího.

9. Cena a dodací lhůta

Všechny ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých produktů v internetovém obchodě mincezlato.cz. Vedle ceny za zboží je kupující povinen hradit cenu za dopravu a popř. dobírku, pokud nebylo stanoveno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Zboží bude kupujícímu dodáno ve lhůtě do deseti dnů od okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Jedná-li se o zboží, které je u dodavatele dlouhodobě nedostupné, upozorní prodejce kupujícího na tuto skutečnost a domluví individuálně s kupujícím případnou změnu objednávky či odstoupení od Kupní smlouvy. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrátí prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku, a to do 15 dnů od odstoupení kupujícího či prodávajícího nebo uzavření dohody o zrušení Kupní smlouvy.

10. Právo odstoupit od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně kontaktován. Pokud již bylo za zboží zaplaceno, budou kupujícímu finanční prostředky převedeny zpět na jeho účet bez zbytečného odkladu, případně se lze dohodnout na jiné formě vrácení finančních prostředků.

Prodávající a kupující se mohou dohodnout na zrušení Kupní smlouvy, jestliže zboží dosud nebylo předáno k přepravě. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrátí v případě uzavření dohody o zrušení Kupní smlouvy prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku, a to do 15 dnů od uzavření dohody o zrušení Kupní smlouvy.

Kupující, který je Spotřebitelem, tedy který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Tohoto práva můžete využít, pokud jste zboží koupili u nás jako fyzická (soukromá) osoba (tedy nikoliv na IČ).

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od Kupní smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

V případě odstoupení je kupující povinen vrátit nepoškozené, nepoužité zboží, které na základě kupní smlouvy získal, a to do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené v původním obalu, tj. kapsli i etuji, pokud to jeho povaha nevylučuje. Ke vrácenému zboží musí být vždy přiložen dokument, který potvrdí, že bylo zboží zakoupeno na minceazlato.cz, a na jehož základě budeme schopni identifikovat zboží.

Zboží musí řádně zabalit pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Náklady na vrácení zboží nese kupující, proto nelze zaslat zboží na dobírku. Poškozené zboží není prodávající povinen přijmout. Pokud již kupující nemůže zboží vrátit v původním stavu, tj. zboží bylo zničeno nebo spotřebováno, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Tento svůj nárok na peněžitou náhradu může prodávající započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce nepřísluší při nákupu investičního zlata a jiného zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Nebo pokud bylo zboží upraveno dle přání kupujícího.

Informace o právu kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace) a další související otázky jsou specifikovány v Reklamačním řádu minceazlato.cz.

11. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa, telefonní a elektronický kontakt) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky obchodu nebo služeb ze strany prodávajícího, a to až do doby, kdy zákazník písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2022


                                                                                                   Získali jsme ocenění: Spolehlivá firma 2024, 2023, 2022