Reklamační řád

• Právo z vadného plnění
• Právo kupujícího odstoupit od smlouvy
• Záruka za jakost
• Způsob vyřízení reklamace

Adresa pro vyřízení reklamací a výměn:
Bc. Petr Melíšek
Pastviny 398
Mníšek
463 22


1. Právo z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), a je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na jeho opravu, na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo na odstoupení od Kupní smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; tato volba přitom nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodání nové věci je kupující povinen vrátit prodávajícímu vadnou věc původně dodanou na náklady prodávajícího.

Kupující si nemůže zvolit odstoupení od Kupní smlouvy ani dodání nové věci, jestliže nemůže věc vrátit prodávajícímu ve stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v následujících případech:

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věcipoužije-li kupující věc ještě před objevením vady
  • způsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použité věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy z titulu práva z vadného plnění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující sám vadu způsobil.

Prodávající vystaví kupujícímu v případě uplatnění práva z vadného plnění písemné potvrzení o uplatnění práva, příp. též o provedení opravy a době jejího trvání.

2. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Kupující, který je Spotřebitelem, tedy který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Tohoto práva můžete využít, pokud jste zboží koupili u nás jako fyzická (soukromá) osoba (tedy nikoliv na IČ).

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od Kupní smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

V případě odstoupení je kupující povinen vrátit nepoškozené, nepoužité zboží, které na základě kupní smlouvy získal, a to do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené v původním obalu, tj. kapsli i etuji, pokud to jeho povaha nevylučuje. Ke vrácenému zboží musí být vždy přiložen dokument, který potvrdí, že bylo zboží zakoupeno na minceazlato.cz, a na jehož základě budeme schopni identifikovat zboží.

Zboží musí řádně zabalit pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Náklady na vrácení zboží nese kupující, proto nelze zaslat zboží na dobírku. Poškozené zboží není prodávající povinen přijmout. Pokud již kupující nemůže zboží vrátit v původním stavu, tj. zboží bylo zničeno nebo spotřebováno, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Tento svůj nárok na peněžitou náhradu může prodávající započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce nepřísluší při nákupu investičního zlata a jiného zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. Záruka za jakost

Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, kterou se prodávající zavazuje, že zboží bude po záruční dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na škodu na zboží způsobenou vnější událostí. Záruční doba běží ode dne doručení zboží do místa určení (kupujícímu).

Na žádost kupujícího vystaví prodávající záruční list, který obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho IČ a sídlo a rozsah a podmínky záruky za jakost.

4. Způsob vyřízení reklamace

Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu, popř. zboží zabalit do jiného vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je třeba přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a dále popis vady a návrh na způsob řešení reklamace (např. výměna zboží, vrácení peněz apod.). O reklamaci rozhodne prodávající do 3 pracovních dnů, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená povaze výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o tom, že spotřebitel uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem, příp. o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014


                                                                                                   Získali jsme ocenění: Spolehlivá firma 2024, 2023, 2022